Zákaznícka zóna

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii Žiadosť / Reklamácia Žiadosť o zmenu údajov Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí Objednávka na práce Hlásenie zmeny odberateľa na odbernom mieste Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod

Platné predpisy

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach Vyhláška úradu …

Platné predpisy Zobraziť celý článok »

Platné predpisy