Mestá a obce

Mestá a obce

  • výber najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu,
  • optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu,
  • nastavenie optimálneho režimu verejného  osvetlenia – modernizácia, financovanie,
  • energetické audity verejných budov, návrhy na zníženie nákladov a ďalšie financovanie,
  • stanovenie hodnoty poškodenia stavieb, predmetov, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.),
  • prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií  I. až III. kategórie, vrátane možnosti prechodu zodpovednosti za prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií na IMAZ. To znamená plnenie povinností vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie voči orgánom štátnej správy na základe splnomocnenia (sledovanie povinností – predloženie skutočných údajov, návrh ceny, oznámenie o cene, atď.),
  • zastupovanie (alebo spoluúčasť pre odborné posilnenie vašej pozície) pri územnom, stavebnom  resp. kolaudačnom konaní pre vodohospodárske stavby,
  • odborné posúdenie a riešenie vašich problémov v oblasti odberu pitnej vody a vypúšťania odpadových vôd,
  • riešenie problematiky zásobovania verejných budov teplom a teplou vodou.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.