Oceňovanie vodárenskej infraštruktúry

Od 10.10.2022 nadobudla účinnosť Vyhláška 323/2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve. 

§ 4, ods. 1, písmeno g) hovorí, že ekonomicky oprávnenými nákladmi sú aj odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, vo výške odpisov podľa prílohy č. 1 (vyhlášky 323/2022) zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku určenej znaleckým posudkom. Vložte sa do rúk odborníkov ktorí vám zaručia rýchle a kvalitné ocenenie majetku znaleckým posudkom k novo nadobudnutej vodárenskej infraštruktúre.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.