Priemyselní odberatelia

 

 • energetický audit a návrhy riešení z neho vyplývajúcich,
 • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi služieb v sieťových odvetviach, (distribútormi dodávateľmi a pod.),
 • poradenstvo pri zmene dodávateľa elektriny a plynu,
 • nastavenie najvhodnejšieho modelu fungovania  malej distribučnej sústavy (MDS), zmluvných vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi v rámci MDS a inými účastníkmi trhu ( napr. s nadradenou distribučnou sústavou),
 • monitoring povinností vyplývajúcich z energetických zákonov,
 • uplatňovanie vlastných práv a nárokov voči štátu a ostatným subjektom na trhu s energiou,
 • príprava podkladov na cenové konanie pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, plynom a podnikajúcich v teplárenstve a vodárenstve,
 • rozpočítanie tepla a teplej úžitkovej vody – overenie správnosti nákladov,
 • vzdelávanie pracovníkov zodpovedných za efektívnosť, spotrebu a výkazníctvo,
 • určenie hodnoty podnikov,
 • sudnoznalecká činnosť vo zvláštnych prípadoch (havárie, pracovné úrazy, škody, súdne konania a pod.),
 • stanovenie hodnoty poškodenia stavieb, predmetov, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.),
 • stanovenie príčin havárii, komplexnosti bezpečnostných opatrení, porušovania pravidiel BOZP,
 • analyzovanie prípadov ekonomickej kriminality, napríklad hodnotenie škôd spôsobených nelegálnym odberom elektrickej energie, zemného plynu, vody a pod.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.