Štátne a verejné inštitúcie

Nemocnice, školy, kultúrne zariadenia, sociálne zariadenia

  • výber najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu,
  • optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu,
  • identifikácia úspory nákladov na elektrinu, plyn, teplo a vodu,
  • kontrola správnosti výpočtu regulačného príkonu tepla,
  • energetický audit a návrh na zníženie spotreby energie,
  • monitoring povinností voči energetickej legislatíve a uplatňovanie vlastných nárokov voči štátu a iným inštitúciám vyplývajúcich z plnenia štandardov kvality za dodávku energie a vody,
  • stanovenie hodnoty poškodenia stavieb, predmetov, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.)

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.