Regulované subjekty

Regulované subjekty podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

  • príprava podkladov a spolupráca pri komunikácií s inštitúciami verejnej moci, najmä v oblasti energetickej legislatívy,
  • všetky ostatné činnosti, ktoré sú  uvedené v službách pre odberateľov iného typu
  • vypracovanie znaleckého posudku podľa § 4 ods. 3, písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak od regulovaného subjektu vyžaduje zúčtovateľ podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny znalcom v odbore energetiky

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.