Chránení odberatelia

  • optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu,
  • poradenstvo pri rokovaniach s distribučnými sústavami a dodávateľmi pri stavbe alebo rekonštrukcii budov alebo zmene rezervovanej kapacity vrátane možnosti prebratia garancie IMAZ-u za všetky úkony s tým spojenými,
  • posúdenie správnosti rozpočítavania tepla a teplej úžitkovej vody  s ohľadom na uplatňované rozdelenie základnej a spotrebnej zložky,
  • návrh iného ako doterajšieho spôsobu vykurovania,
  • energetický audit budov, ktorý vyžaduje stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.