Pomoc výrobcom elektriny z OZE

Dňa 16.03.2020 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO“) na svojej webovej stránke http://www.urso.gov.sk/?q=node/639 zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia  na  výrobu elektriny,  ktorým zaniklo  právo  na  podporu   podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v dôsledku právnej skutočnosti podľa § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z.

Ak ste v zozname, podľa platnej legislatívy je možno očakávať, že ÚRSO a prevádzkovatelia distribučných sústav si budú od Vás ako výrobcu žiadať vrátenie finančných prostriedkov vyplatených pre účely podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) zákona č. 309/2009 Z. z.

To však neznamená, že tieto skutočnosti sú definitívne a že pre Vás už neexistuje možnosť brániť tomuto stavu, ktorý v tejto chvíli môže mať na Vaše podnikanie fatálny dopad.

Nevzdávajte sa.

Pomôžeme vám.

Ponúkame každému výrobcovi odbornú a právnu súčinnosť pri postupe nápravy okolností, ktoré spôsobili stratu práva na podporu. Za našej odbornej a právnej súčinnosti sa na prvý pohľad stratenú situáciu podarí na dobré obrátiť.

Neváhajte a kontaktujte nás.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.