Kvalita pitnej vody

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 NV SR č. 354/2006 Z. z., pričom sa rozlišuje minimálny a úplný rozbor vody.

Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody. Minimálny rozbor pozostáva z vyšetrenia 28 ukazovateľov kvality pitnej vody. Minimálny rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky.

Úplný rozbor pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1  NV SR č. 354/2006 Z. z. (t. j. 82 ukazovateľov) a z rádiologických ukazovateľov podľa osobitného predpisu. Cieľom úplného rozboru je získavať informácie o dodržaní limitov ukazovateľov kvality pitnej vody ustanovených v prílohe č. 1 NV SR č. 354/2006 Z. z. alebo určených orgánom verejného zdravotníctva. Úplný rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky.

Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % miest nebolo trvalými miestami odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy (STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi.)

Monitorovanie kvality pitnej vody dodávanej do distribučných sietí vykonávajú prevádzkovatelia verejných vodovodov, ktorí výsledky z monitorovania kvality pitnej vody, ako aj iné požadované údaje, nahlasujú pravidelne 1x za rok prostredníctvom databázy ZBERVAK na Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody

  • Mikrobiologické a biologické ukazovatele (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseudomonas aruginosa, kultivované mikroorganizmi, bezfarebné bičíkovce, železité a mangánové baktérie, abiosestón a iné).
  • Fyzikálne a chemické ukazovatele:
  • anorganické ukazovatele (arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, kadmium, kyanidy, nikel, olovo a iné),
  • organické ukazovatele (akrylamid, benzén, dichlórbenzény, celkový organický uhlík, pesticídy, polycykliské aromatické uhľovodíky, tetrachlórmetán, toulén, vinylchlorid a iné),
  • dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór, brómdichlórmetán, chloroform, ozón a iné),
  • ukazovatele, ktoré môžu nepriamo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, celkové rozpustené látky, farba, hliník, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, pH, chuť, teplota, zákal, zinok, železo a iné),
  • látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca (horčík, vápnik, vápnik a horčík),
  • rádiologické ukazovatele (trícium, celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok).

Kvalita pitnej vody v našich lokalitách

Most pri Bratislave
Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob – Triangel
Slovenský Grob – Malý Raj
Kolíňany

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.