Vodné hospodárstvo

Štátne a verejné inštitúcie

Nemocnice, školy, kultúrne zariadenia, sociálne zariadenia výber najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu, optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu, identifikácia úspory nákladov na elektrinu, plyn, teplo a vodu, kontrola správnosti výpočtu regulačného príkonu tepla, energetický audit a návrh na zníženie spotreby energie, monitoring povinností voči energetickej legislatíve […]

Štátne a verejné inštitúcie Zobraziť celý článok »

Znalecký posudok pre OZE a VÚKVET

Výrobcovia elektriny z OZE a VÚKVET majú podľa zákona č. 309/2009 Z. z. povinné zmluvné vzťahy s SPP, a. s. ako výkupcom vyrobenej elektriny  a OKTE, ako zúčtovateľom podpory. Táto povinnosť spočíva predovšetkým v odovzdávaní údajov o svojej výrobe. Od 1. 1. 2020 musí každý  výrobca rátať s tým, žeho OKTE požiada  o predloženie certifikovanej(t. j.  znalcom v odbore energetika) dokumentácieo výroby elektriny

Znalecký posudok pre OZE a VÚKVET Zobraziť celý článok »

Monitoring

Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o. (IMAZ) poskytuje odborné služby v oblasti energetiky a sieťových odvetví (elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika, vodárenstvo). Pre všetkých záujemcov je k dispozícii monitoring domácej a medzinárodnej energetickej legislatívy a prehľad informácií o dianí v energetike v celoeurópskom meradle.

Monitoring Zobraziť celý článok »

Pomoc výrobcom elektriny z OZE

Dňa 16.03.2020 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO“) na svojej webovej stránke http://www.urso.gov.sk/?q=node/639 zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia  na  výrobu elektriny,  ktorým zaniklo  právo  na  podporu   podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a

Pomoc výrobcom elektriny z OZE Zobraziť celý článok »