Vodné hospodárstvo

Priemyselní odberatelia

  energetický audit a návrhy riešení z neho vyplývajúcich, poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi služieb v sieťových odvetviach, (distribútormi dodávateľmi a pod.), poradenstvo pri zmene dodávateľa elektriny a plynu, nastavenie najvhodnejšieho modelu fungovania  malej distribučnej sústavy (MDS), zmluvných vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi v rámci MDS a inými účastníkmi trhu ( napr. s nadradenou

Priemyselní odberatelia Zobraziť celý článok »

Regulované subjekty

Regulované subjekty podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach príprava podkladov a spolupráca pri komunikácií s inštitúciami verejnej moci, najmä v oblasti energetickej legislatívy, všetky ostatné činnosti, ktoré sú  uvedené v službách pre odberateľov iného typu vypracovanie znaleckého posudku podľa § 4 ods. 3, písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.

Regulované subjekty Zobraziť celý článok »

Chránení odberatelia

optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu, poradenstvo pri rokovaniach s distribučnými sústavami a dodávateľmi pri stavbe alebo rekonštrukcii budov alebo zmene rezervovanej kapacity vrátane možnosti prebratia garancie IMAZ-u za všetky úkony s tým spojenými, posúdenie správnosti rozpočítavania tepla a teplej úžitkovej vody  s ohľadom na uplatňované

Chránení odberatelia Zobraziť celý článok »

Pomoc s Koronavírusom

Ak podnikáte, určite trpíte opatreniami na zastavenie epidémie Koronavírusu. Ak si myslíte, že to takto už ďalej nepôjde, pretože sa topíte sa vo finančných problémoch, nestrácajte hlavu. IMAZ ponúka pomoc v jednej nesmierne dôležitej oblasti, ktorá je chrbtovou kosťou každého podnikania, a to v spotrebe energie. Ukáže Vám cestu, ako sa vyhnúť zbytočným nákladom za

Pomoc s Koronavírusom Zobraziť celý článok »

Energetické audity

Energetické audity a energetické certifikáty V súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou o energetickej efektívnosti IMAZ, s.r.o. je pripravený vypracovať pre Vás energetické audity a certifikáty o energetickej hospodárnosti budov. Nejde pritom len o splnenie zákonných povinností, ale hlavne o poskytnutie návrhu súborov opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií Vášho podniku, verejných budov a zariadení, podkladov ku kolaudácii, predaju či prenájmu budov, posúdeniu zamýšľaných

Energetické audity Zobraziť celý článok »

Znalecká činnosť

Ak z akýchkoľvek dôvodov potrebujete posudok súdneho znalca, ste na správnej adrese. Zaručujeme rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v týchto odboroch a odvetviach: Ekonómia a manžment účtovníctvo a daňovníctvo personalistika kontroling financie Ekonomika a riadenie podnikov oceňovanie a hodnotenie podnikov Elektrotechnika riadiaca technika, výpočtová technika odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky počítačové programy elektroenergetické stroje a zariadenia elektronika Energetika regulácia a

Znalecká činnosť Zobraziť celý článok »

Plán obrany

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia a používatelia sústav Pracujete už na pláne obrany v zmysle nariadenia Komisie (EU) 2017/2196 ??? Pozor! Je to nová povinnosť, ktorej sa nevyhnete. V súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktoré je vykonateľné bez toho, aby bolo zapracované do zákonov platných v Slovenskej republike, je potrebné vykonať určité opatrenia smerujúce k

Plán obrany Zobraziť celý článok »

Štátne a verejné inštitúcie

Nemocnice, školy, kultúrne zariadenia, sociálne zariadenia výber najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu, optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu, identifikácia úspory nákladov na elektrinu, plyn, teplo a vodu, kontrola správnosti výpočtu regulačného príkonu tepla, energetický audit a návrh na zníženie spotreby energie, monitoring povinností voči energetickej legislatíve

Štátne a verejné inštitúcie Zobraziť celý článok »

Znalecký posudok pre OZE a VÚKVET

Výrobcovia elektriny z OZE a VÚKVET majú podľa zákona č. 309/2009 Z. z. povinné zmluvné vzťahy s SPP, a. s. ako výkupcom vyrobenej elektriny  a OKTE, ako zúčtovateľom podpory. Táto povinnosť spočíva predovšetkým v odovzdávaní údajov o svojej výrobe. Od 1. 1. 2020 musí každý  výrobca rátať s tým, žeho OKTE požiada  o predloženie certifikovanej(t. j.  znalcom v odbore energetika) dokumentácieo výroby elektriny

Znalecký posudok pre OZE a VÚKVET Zobraziť celý článok »