Služby

Priemyselní odberatelia

  energetický audit a návrhy riešení z neho vyplývajúcich, poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi služieb v sieťových odvetviach, (distribútormi dodávateľmi a pod.), poradenstvo pri zmene dodávateľa elektriny a plynu, nastavenie najvhodnejšieho modelu fungovania  malej distribučnej sústavy (MDS), zmluvných vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi v rámci MDS a inými účastníkmi trhu ( napr. s nadradenou …

Priemyselní odberatelia Zobraziť celý článok »

Regulované subjekty

Regulované subjekty podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach príprava podkladov a spolupráca pri komunikácií s inštitúciami verejnej moci, najmä v oblasti energetickej legislatívy, všetky ostatné činnosti, ktoré sú  uvedené v službách pre odberateľov iného typu vypracovanie znaleckého posudku podľa § 4 ods. 3, písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. …

Regulované subjekty Zobraziť celý článok »

Pomoc s Koronavírusom

Ak podnikáte, určite trpíte opatreniami na zastavenie epidémie Koronavírusu. Ak si myslíte, že to takto už ďalej nepôjde, pretože sa topíte sa vo finančných problémoch, nestrácajte hlavu. IMAZ ponúka pomoc v jednej nesmierne dôležitej oblasti, ktorá je chrbtovou kosťou každého podnikania, a to v spotrebe energie. Ukáže Vám cestu, ako sa vyhnúť zbytočným nákladom za …

Pomoc s Koronavírusom Zobraziť celý článok »

Chránení odberatelia

optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu, poradenstvo pri rokovaniach s distribučnými sústavami a dodávateľmi pri stavbe alebo rekonštrukcii budov alebo zmene rezervovanej kapacity vrátane možnosti prebratia garancie IMAZ-u za všetky úkony s tým spojenými, posúdenie správnosti rozpočítavania tepla a teplej úžitkovej vody  s ohľadom na uplatňované …

Chránení odberatelia Zobraziť celý článok »

Mestá a obce

Mestá a obce výber najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu, optimalizácia rezervovanej kapacity elektriny vyjadrenej veľkosťou ističa alebo zaradením do optimálnej tarify za dodávku plynu, nastavenie optimálneho režimu verejného  osvetlenia – modernizácia, financovanie, energetické audity verejných budov, návrhy na zníženie nákladov a ďalšie financovanie, stanovenie hodnoty poškodenia stavieb, predmetov, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia …

Mestá a obce Zobraziť celý článok »

Energetické audity

Energetické audity a energetické certifikáty V súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou o energetickej efektívnosti IMAZ, s.r.o. je pripravený vypracovať pre Vás energetické audity a certifikáty o energetickej hospodárnosti budov. Nejde pritom len o splnenie zákonných povinností, ale hlavne o poskytnutie návrhu súborov opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií Vášho podniku, verejných budov a zariadení, podkladov ku kolaudácii, predaju či prenájmu budov, posúdeniu zamýšľaných …

Energetické audity Zobraziť celý článok »

Znalecká činnosť

Ak z akýchkoľvek dôvodov potrebujete posudok súdneho znalca, ste na správnej adrese. Zaručujeme rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v týchto odboroch a odvetviach: Ekonómia a manžment účtovníctvo a daňovníctvo personalistika kontroling financie Ekonomika a riadenie podnikov oceňovanie a hodnotenie podnikov Elektrotechnika riadiaca technika, výpočtová technika odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky počítačové programy elektroenergetické stroje a zariadenia elektronika Energetika regulácia a …

Znalecká činnosť Zobraziť celý článok »

Plán obrany

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia a používatelia sústav Pracujete už na pláne obrany v zmysle nariadenia Komisie (EU) 2017/2196 ??? Pozor! Je to nová povinnosť, ktorej sa nevyhnete. V súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktoré je vykonateľné bez toho, aby bolo zapracované do zákonov platných v Slovenskej republike, je potrebné vykonať určité opatrenia smerujúce k …

Plán obrany Zobraziť celý článok »

Pomoc výrobcom elektriny z OZE

Dňa 16.03.2020 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO“) na svojej webovej stránke http://www.urso.gov.sk/?q=node/639 zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia  na  výrobu elektriny,  ktorým zaniklo  právo  na  podporu   podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a …

Pomoc výrobcom elektriny z OZE Zobraziť celý článok »

Energetický manažment

IMAZ, s. r. o. – špecialista na energetický manažment Objavte nečakané finančné rezervy vo svojom biznise alebo chode svojej obce, mesta či kraja.Odhalíme všetky zbytočne vysoké platby za elektrinu, plyn a teplo. Od základu zrevidujeme údaje, zmluvy a okolnosti spotreby energie na všetkých odberných miestach spadajúcich do vašej manažérskej či zriaďovateľskej pôsobnosti. Skontrolujeme správnosť vašich …

Energetický manažment Zobraziť celý článok »