Vodné hospodárstvo

Tvrdosť vody

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. Vápnik, ktorí tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí […]

Tvrdosť vody Zobraziť celý článok »

Kvalita pitnej vody

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 NV SR č. 354/2006 Z. z., pričom sa rozlišuje minimálny a úplný rozbor vody. Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických

Kvalita pitnej vody Zobraziť celý článok »

Odpadová voda

Súčasťou vodného cyklu je okrem výroby pitnej vody tiež odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie. Čistením odpadových vôd prispievame k ochrane životného prostredia a k ekonomického rozvoju miest a obcí, a zvyšujeme tak kvalitu života ich obyvateľov. Odpadové vody, teda všetka použitá voda, sú odvádzané kanalizáciou. Kanalizačná sieť pozostáva z kanalizačnej prípojky a verejného systému kanalizačného potrubia,

Odpadová voda Zobraziť celý článok »

Odpadová voda